Privacy Statement

Dit is het privacy statement van GenHotel B.V., gevestigd aan de Nieuwe Wetering 29, 8144 RA te Lierderholthuis. GenHotel B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

GenHotel B.V.­
Nieuwe Wetering 29
8144 RA Lierderholthuis
Website: www.GenHotel.nl
E-mail: info@GenHotel.nl
Tel.: +31 572 394778

GenHotel B.V. is de beheerder van uw persoons- en bedrijfsgegevens. Indien gewenst, kunt u per email contact met ons opnemen via info@GenHotel.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

GenHotel B.V. verwerkt uw persoons- en bedrijfsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken

-       Voor- en achternaam;
-       Bedrijfsnaam;
-       Adres;
-       Postcode;
-       Woonplaats;
-       E-mailadres;
-       Telefoonnummers;
-       UBN nummer;
-       BTW nummer;
-       Bankrekeningnummer;
-       BIC code;

GenHotel B.V. verwerkt uw persoons- en bedrijfsgegevens voor de volgende doelen

-      Het afhandelen van de aankoop van goederen door u;
-      Om u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
-      Om u te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening;
-      GenHotel B.V. verwerkt ook persoons- en bedrijfsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  

Geautomatiseerde besluitvorming

GenHotel B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GenHotel B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GenHotel B.V. bewaart uw persoons- en bedrijfsgegevens zolang dat nodig is voor het doel waarvoor de persoons- en bedrijfsgegevens zijn verzameld en GenHotel B.V. houdt hierbij rekening met het feit dat GenHotel B.V. moet kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten van de toepasselijke wetgeving, rechtsvorderingen/ klachten moet kunnen behandelen en de gegevens moet kunnen beschermen. Dit houdt in dat GenHotel B.V. uw persoons- en bedrijfsgegevens gedurende een redelijke termijn na uw laatste interactie met ons behoudt. Wanneer deze gegevens die GenHotel B.V. heeft verzameld, niet meer nodig zijn, zullen deze gegevens op een veilige manier verwijderd worden.

Verzoeken om inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdracht

Indien u een eigen account heeft bij GenHotel B.V. dan heeft u inzage in een groot deel van de over u verzamelde persoonsgegevens.
Als u inzage wenst met betrekking tot alle over u verzamelde persoonsgegevens dan kunt u een verzoek daartoe indienen door een e-mail te versturen naar info@GenHotel.nl. Dit e-mailadres kunt u tevens gebruiken als u persoonsgegevens wilt laten corrigeren of verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

GenHotel B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. GenHotel B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

GenHotel B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beschermen

GenHotel B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@GenHotel.nl.

GenHotel B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl